Termeni și condiții

Prezentul document se aplica relației de mentorat care se stabilește de comun acord între următorii actori: CUMSCRIUCOD, MENTOR și DISCIPOL, așa cum sunt ele definite mai jos.

1. Definiții

1.1. CUMSCRIUCOD este persoana juridică care, în baza unei relații contractuale cu Mentorul, pe de o parte, și cu Discipolul, pe de altă parte, asigură instruirea Discipolului în domeniul Tehnologiei Informației, prin intermediul uneia sau a mai multor persoane (Mentori) care dețin suficiente cunoștințe în acest domeniu. Datele de identificare ale societății comerciale CUMSCRIUCOD SRL sunt următoarele: sediul în Strada George Călinescu, Nr. 9, Sc. B, Ap. 1, Brașov, județul Brașov, CUI 41058174, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J8/1591/2019, având contul IBAN nr. RO65INGB0000999909095722 deschis la ING Bank București, reprezentată de Nicolae Gabriel, cu funcția de administrator.

1.2. MENTOR este persoană fizică sau juridică, care are calitatea de subcontractant, angajat, asociat sau partener al Cumscriucod și care deține suficiente cunoștințe în domeniul IT pentru a realiza instruirea efectivă a Discipolului.

1.3. DISCIPOLUL este persoana care participă la instruire, după ce a semnat Contractul corespunzător cu Cumscriucod, a luat la cunoștință de prezentul document și a achitat contravaloarea serviciilor. În cazul în care persoana care participă la instruiri este lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este reprezentată de părinte / tutore / orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniți desemnată în acest scop prin declarație încheiată în formă autentică, care se înregistrează în Registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora și care va cuprinde drepturile prevăzute de lege ce pot fi exercitate de reprezentant.

1.4. Prin domeniul Tehnologiei Informației (sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor), abreviat (cel mai adesea IT) “TI” (respectiv TIC), înțelegem “tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice)”.

2. Obiectul relației de mentorat

2.1.

 • Cumscriucod oferă servicii de mentorat IT pentru clienții săi, referiți mai jos ca Discipoli.
 • Discipolul este acea persoană care vrea să-și dezvolte competențele în IT.
 • Cumscriucod poate subcontracta Mentorului activitățile de acompaniere a Discipolilor de-a lungul călătoriei în lumea IT.
 • Cumscriucod alocă Mentorului Discipolii pe care acesta urmează să-i acompanieze.

2.2. Serviciile prestate:

Pachet Descriere Număr minim de ședințe
Inițiere și specializare în Python

Scop:

 • Inițiere în programare
 • Specializare în Python
 • Consiliere la angajare

Angajament discipol:

 • Cel mult 2 amânări sau replanificări de ședințe
12
Inițiere și specializare în C#

Scop:

 • Inițiere în programare
 • Specializare în C#
 • Consiliere la angajare

Angajament discipol:

 • Cel mult 2 amânări sau replanificări de ședințe
12
Consiliere la angajare

Scop:

 • Simularea interviului
 • Pregătirea CV-ului
 • Crearea scrisorii de intenție
 • Campanie de promovare a absolvenților către companiile locale de IT

Angajament discipol:

 • Cel mult 1 amânare sau replanificare de ședințe
5
Programare pentru copii

Scop:

 • Concepte și logică în programare
 • Introducere în Scratch / Micro:bit și elemente generale
 • Editoare de cod
 • Aprofundare în Javascript sau Python

Angajament discipol:

 • Cel mult 2 amânări sau replanificări de ședințe
12
Robotică și senzori pentru copii

Scop:

 • Concepte și logică în programare
 • Introducere în Scratch / Micro:bit și elemente generale
 • Editoare de cod
 • Senzori Micro:Bit
 • Senzori externi și expansiune Micro:Bit

Angajament discipol:

 • Cel mult 2 amânări sau replanificări de ședințe
12
Programare jocuri pentru copii

Scop:

 • Primii pași spre tehnologie
 • Concepte și logică în programare
 • Inițiere în JavaScript
 • Platforme de dezvoltare jocuri

Angajament discipol:

 • Cel mult 2 amânări sau replanificări de ședințe
12
Ședință de meditații

Scop:

 • Meditații la programare
2
Ședință de mentorat 1:1

Scop:

 • Meditații la programare. Sesiune individuală.
 • Inițiere în programare. Sesiune individuală.
 • Crearea scrisorii de intenție
 • Specializare în programare. Sesiune individuală.
1
Workshop

Scop:

 • Prezentări tematice pe subiecte de interes. Sesiune de grup.
3

2.3. Organizarea sesiunilor de instruire

 • Programul de desfășurare a sesiunilor poate suferi modificări ce vor fi anunțate în prealabil.
 • Sesiunile se organizează după cum urmează:
  • o sesiune poate să se organizeze cu maxim 5 discipoli în același timp,
  • ședința are o durată de 60 de minute,
  • pentru asigurarea continuității procesului de instruire în funcție de numărul de ședințe din pachet paritatea de amânări / reprogramări să nu fie mai mare de 1 la 5 ședințe (ex. 10 ședințe rezultă 2 reprogramări, 20 de ședințe rezultă 4 reprogramări).
 • Worskshop-urile menționate la art. 2.2 de mai sus pot avea un număr cuprind între 10 și 40 de participanți.

La sfârșit, Cumscriucod va elibera o adeverință ce va putea fi folosită ca dovadă de parcurgere a sesiunilor de instruire.

3. Derularea relației de mentorat

3.1. Mentorul îl acompaniază pe Discipol în călătoria sa în domeniul IT, în condițiile prezentului contract și ale Termenilor și condițiilor generale Mentorat IT (https://scriucod.eu/termeni-si-conditii/), răspunzând de eficiența procesului de acompaniere. A se înțelege și organizarea sesiunilor de mentorat cu Discipolii alocați Mentorului de către Cumscriucod.

3.2. Prin călătoria Discipolului în lumea IT înțelegem orice efort pe care Discipolul îl va face în a-și dezvolta cunoștințele în TI.

3.3. Mentorul nu răspunde de eficiența sau ineficiența Discipolului în călătoria acestuia în lumea IT.

3.4. Eficiența procesului de acompaniere este definită prin punerea la dispoziția Discipolului a mijloacelor adaptate acestuia pentru a le putea folosi la momentul și debitul de învățare potrivite Discipolului.

Prin mijloace adaptate înțelegem mijloacele care i se potrivesc cel mai bine Discipolului în funcție de starea, predispoziția, cunoștințele în IT, resursele financiare și de unde se află acesta în raport cu propriile-i obiective și nevoi de creștere și dezvoltare.

Prin mijloace notăm exemplele: cursuri și lecții; chestionare; jocuri; foi de parcurs; planuri de învățare; sesiuni de feedback; retrospective. Sau orice instrument care-i va servi Discipolului în definirea obiectivelor de învățare, în a se auto poziționa față de ceea ce mai rămâne de învățat, în consolidarea obiceiurilor și comportamentelor sănătoase de învățare, în accelerarea învățării sau în deprinderea unor noi abilități de învățare.

Prin moment potrivit trebuie să se înțeleagă că nu toate opțiunile în materie de mijloace duc la aceleași rezultate. De exemplu, dacă un articol în limba română și un video în limba engleză prezintă același conținut, ambele fiind mijloace adecvate Discipolului, poate că are mai mult sens ca Discipolul să citească articolul urmând să revină asupra înregistrării video mai târziu, la o recapitulare sau laolaltă cu alte exerciții.

Prin debitul potrivit înțelegem necesitatea evaluării continue a capacității Discipolului de a asimila cunoștințe cu scopul reglării ritmului de învățare.

3.5. Deși Mentorul va face recomandări și va explica lecțiile pe care Discipolul trebuie să le parcurgă, menirea Mentorului este de a ajuta Discipolul să-și găsească singur răspunsurile.

3.6. Cumscriucod prezintă Mentorului o listă de bune practici necesare îngrijirii și pregătirii diverselor mijloace înainte de a le utiliza la sesiunile de mentorat în spațiile și rețeaua Cumscriucod.

3.7. Domeniul IT este atât de larg încât nici Cumscriucod, nici Mentorul nu sunt specialiști atotștiutori și nu dispun de specialiști atotștiutori. Așteptarea Discipolului ca Mentorii să cunoască orice sau oricând în domeniul IT nu este o așteptare rezonabilă.

3.8. Procesul de mentorat se derulează în sesiunile de mentorat.

3.9. O sesiune de mentorat durează o oră (60 de minute).

3.10. La sesiunea de mentorat participă unul sau mai mulți Mentori și unul sau mai mulți Discipoli.

3.11. La o sesiune de mentorat participă de obicei 3 Discipoli. Acest număr poate fi depășit în situații excepționale, dar nu poate fi mai mare de 5 Discipoli.

4. Clauza de neconcurență

4.1. Orice relație de colaborare (de angajare, parteneriat, subcontractare sau orice altă formă de parteneriat) între Mentori și Discipoli, Discipoli și alți Discipoli, în domeniul educației IT, sau care este identică sau similară celei descrisă în cuprinsul prezentului contract, sau care poate afecta imaginea Cumscriucod, necesită acordul prealabil și în scris al Cumscriucod.

4.2. Fac excepție de la cele prevăzute la art. 4.1, orice activități dintre Mentori și Discipoli, susținute în afara sesiunilor de mentorat, care privesc teme, lecții, întrebări sau alte chestiuni strict legate de obiectul contractului, realizate prin mijloacele și în condițiile agreate de Cumscriucod în acest sens.

4.3. Cumscriucod încurajează, dar nu obligă la conversații între Mentori și sau Discipoli în afara cadrului de mentorat cu condiția ca aceștia să nu facă sesiuni de mentorat fără raportarea acestora către Cumscriucod (pentru plată).

4.4. În cazul în care Mentorul propune Discipolului o relație de colaborare (de angajare, de parteneriat sau de subcontractare), în afara obiectului acestui contract, și care nu are legătură cu obiectul acestuia, acordul Cumscriucod nu este necesar. De exemplu, un Discipol poate activa ca programator în firma în care Mentorul lucrează ca angajat sau angajator fără acordul Cumscriucod.

5. Protecția datelor cu caracter personal

5.1. Părțile se obligă să respecte legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), la cele ale legislației naționale pentru punerea în aplicare a GDPR, inclusiv la Deciziile pe care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România le emite în legătură cu acestea.

5.2. Conform Legislaţiei specifice interne şi comunitare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro).

5.3. CumScriuCod se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta faptul că prelucrarea îndeplinește cerințele Regulamentului 2016/679, respectiv pentru asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. În cazul apariției unui incident de securitate în urma căruia au fost afectate date cu caracter personal ce intră sub incidența prezentului Acord, Cumscriucod se obligă să respecte procedura impusă de Regulamentul 679/2016.

6. Dispoziții aplicabile relației Scriucod <> Mentor

6.1. Cod de conduită

6.1.1. Cumscriucod și Mentorul se obligă și își asumă obligațiile:

 • să nu discrimineze direct sau indirect, public sau în cadrul sesiunilor de mentorat pe motive de gen, inteligență, nivel de trai, profesie, convingeri religioase, orientare sexuală, etnie sau culoarea pielii
 • să nu dezbată convingerile de ordin religios, politic, social în cadrul sesiunilor de mentorat
 • să nu se lezeze reciproc (clienți, alți mentori, parteneri, personal, management) sau pe Discipoli, fizic sau moral, direct sau indirect, public sau în cadru restrâns
 • să nu-și denigreze imaginea, direct sau indirect, public sau în cadru restrâns

6.1.2. Prin public se înțelege orice formă de comunicare, scrisă sau orală, indiferent de canalul de distribuție (TV, internet, sms, mail, presă scrisă, etc.), formală sau informală.

6.1.3. Mentorul este obligat să nu descarce, instaleze sau utilizeze ilegal programe sau alte fișiere protejate de legea drepturilor de autor în timpul sesiunilor de mentorat sau în spațiul Cumscriucod.

6.1.4. Părțile se angajează să acționeze cu onestitate și loialitate reciprocă sau să acționeze reciproc.

6.1.5. Mentorul este obligat să nu descarce, instaleze sau utilizeze ilegal programe sau alte fișiere protejate de legea drepturilor de autor în timpul sesiunilor de mentorat sau în spațiul Cumscriucod.

6.1.6. Mentorul poartă întreaga răspundere pentru introducerea în rețea a unor calculatoare sau dispozitive virusate sau nelicențiate sau cu conținut inadecvat sau fără drept de autor.

6.1.7. Mentorul este obligat să facă cunoscut codul de conduită tuturor participanților la procesul de mentorat, inclusiv partenerilor, angajaților sau subcontractorilor săi care ar putea interveni indirect în relația Mentor și Discipol. De exemplu, în cazul în care Mentorul invită la o sesiune de mentorat un alt specialist, indiferent de calitatea intervenției acelui specialist, Mentorul îi va comunica codul de conduită.

6.1.8. Abaterile de la Codul de Conduită pot duce la încetarea contractului și sau la plata unor daune.

6.1.9. Cumscriucod are obligația de a educa și ghida Mentorul când cel din urmă se abate de la Codul de Conduită.

6.1.10. Cumscriucod are obligația de a nu face apel la daune cu prima abatere de la Codul de Conduită demonstrând astfel îngăduință față de Mentor.

6.2. Încetarea contractului pe motive de conduită

6.2.1. Cumscriucod poate rezilia unilateral contractul, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă, în cazul încălcării de către Mentor a Codului de Conduită. În această situație Cumscriucod va plăti banii restanți către Mentor.

6.2.2. Încetarea contractului pe motive de conduită nu revocă dreptul Cumscriucod la daune.

6.2.3. În cazul încetării contractului pe motive de conduită, Cumscriucod va estima valoarea financiară a daunelor.

6.2.4. Mentorul poate cere reevaluarea daunei organelor abilitate.

6.2.5. Costurile reevaluării daunelor sunt suportate de ambele părți în mod egal.

6.3. Furnizarea mijloacelor de învățare

6.3.1. În cazul în care mijloacele necesită costuri de achiziție (licențe, cărți, conturi de e-learning, ș.a.m.d.), Cumscriucod indică Mentorului cum să le procure pentru ca acesta din urmă să le poată cumpăra și folosi.

6.3.2. Mentorul poate solicita Cumscriucod susținerea anumitor costuri în cazul în care produsele sau serviciile achiziționate pot fi refolosite cu alți Mentori. Concluzia acestor negocieri vor duce la noi anexe sau acte adiționale la contract.

6.3.3. Cumscriucod nu intermediază achiziția mijloacelor pentru Mentor și nici nu este obligat să dispună de acestea.

6.3.4. Mentorul își desfășoară activitățile la sediul Cumscriucod utilizând propriile mijloace (calculator, telefon mobil, …).

6.3.5. De-a lungul sesiunilor de mentorat în spațiul fizic, Cumscriucod poate pune la dispoziția Mentorului, fără taxe suplimentare, următoarele mijloace:

 • acces wireless la internet;
 • flipchart, carioci, hârtii A4, pixuri;
 • apă plată, ceai, cafea.

Exceptând accesul la internet, acestea sunt accesorii opționale la sesiunile de mentorat, pe care Cumscriucod și le dorește în vederea creării unei experiențe plăcute de învățare. Absența accesoriilor nu împiedică în niciun fel desfășurarea activităților de mentorat cuprinse de obiectul acestui contract.

6.3.6. Mentorul înțelege că prin executarea prezentului contract, Cumscriucod nu transmite niciun drept de proprietate intelectuală asupra vreunui material comunicat/predat cu excepția dreptului de utilizare în cadrul sesiunilor de mentorat.